De Medezeggenschapsraad op obs De Bron bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding. De volgende personen hebben zitting in de oudergeleding: Roné van der Weele (voorzitter), Ruud Boer, Ramon Looije en Remco Nooteboom.

Namens het personeel zitten de volgende leerkrachten in de MR: Claudia van Assendelft, Madelon Verbeek, Marca de Kruis, Daisy de Snoo (penningmeester) en Linda Vogel. 

Via de MR kunnen allerlei zaken die ouders bezig houden mbt de school op de agenda gezet worden bij één van de vergaderingen en door ons (afvaardiging ouders, leerkrachten en directie) besproken worden.
Het gaat hier uiteraard niet om individuele zaken betreffende de leerlingen (die horen bij de regelmatige gesprekken met de leerkrachten) maar om allerlei organisatorische zaken.
Te denken hierbij valt bv aan samenwerking met kinderopvang HI Ambacht; project "de Gezonde school" ; pleintjessport ; jaarlijkse klassenverdeling etc.
Uiteraard kan dit ook via ons e-mail-adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad OBS de Bron 2016-2017 

Inleiding 

In dit verslag kijkt de Medezeggenschapsraad (MR) terug op het schooljaar 2016-2017. Er wordt verslag gedaan van de onderwerpen die dit schooljaar zijn besproken en waarvan de MR denkt dat ze van belang zijn.

Samenstelling

De samenstelling van de MR tijdens schooljaar 2016-2017:

Vertegenwoordigers van het personeel:

 • Marca de Kruis (Secretaris)
 • Daisy de Snoo (Penningmeester)
 • Madelon Verbeek (GMR) 
 • Claudia van Assendelft (Zwembus)
 • Linda Vogel

Vertegenwoordigers van de ouders:

 • Roné van der Weele (Voorzitter)
 • Ramon Looije (Vicevoorzitter)
 • René Botschuijver (GMR)
 • Ruud de Boer 
 • Remco Nooteboom (Zwembus)

De MR is dit jaar in de GMR(oudergeleding) vertegenwoordigd door Rene Botschuijver en Ramon Looije. 
De vertegenwoordiging van OBS de Bron in de GMR wordt compleet gemaakt met Lianne Borsje en Madelon Verbeek. 

De MR is in de Stichting zwembusvervoer vertegenwoordigd door Remco Nooteboom en Claudia van Assendelft.

Wouter de Roon, de directeur van OBS de Bron, is bij vrijwel alle vergaderingen van de MR aanwezig geweest.

Pagina-eindeMissie

De missie van de MR is het verhogen van de ouderbetrokkenheid.

Vergaderfrequentie 

De leden van de MR zijn gedurende het schooljaar 4 vergaderingen bij elkaar geweest.  Wouter de Roon schuift bij de vergaderingen aan om toelichting te geven waar nodig. 

Belangrijke punten uit de verschillende vergaderingen

 1. Meerjarenplan / Schoolplan

Het Schoolplan 2015-2019 is een meerjarenplan en het beleidsdocument waarin wordt aangegeven welke keuzes er door de school zijn gemaakt voor het onderwijs in de nabije toekomst.

Hierin wordt o.a. beschreven hoe de school het onderwijs wil gaan inrichten, welke materialen daarbij gebruikt gaan worden en hoe een en ander wordt georganiseerd.

 1. Zwembus

De MR van de Bron heeft als taak het innen van de ouderbijdragen voor het busvervoer van school naar het zwembad en weer terug. 

 1. Informatie-avond

Een taak van de MR is het organiseren van thema/informatie-avonden. In het schooljaar 2016-2017 is zo’n avond georganiseerd omtrent het onderwerp “Social media/Cyberpesten” 

 1. Ouderbetrokkenheid

Er is een informatie-avond geweest met als onderwerp ouderbetrokkenheid. Deze avond is bezocht door diverse MR-leden waarbij met de aanwezigen van andere openbare scholen uit HI Ambacht gediscussieerd werd over de vraag “wat zou je anders willen op school ?”

 1. Snappet

Terugkerend onderwerp is het werken op tablets met het programma Snappet. Hierop maken de kinderen  oa. de opdrachten die ze anders op papier zouden maken. Het gaat om 4 vakgebieden: Spelling, taal, begrijpend lezen en rekenen.  
Aangezien Snappet aan verandering onderhevig is vormen de ontwikkelingen hierin een vast onderwerp op de agenda.

 1. Oudertevredenheidsenquete

De resultaten van de enquete die op school is gehouden zijn in de MR gepresenteerd en besproken. 

Ook zijn er in de vergaderingen regelmatig onderwerpen teruggekomen: 

 • Verkeerscommissie 
  Deze commissie houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom de beide locaties. Er zijn al meerdere dingen gerealiseerd, zoals een Kiss & Ride zone bij de locatie Admiraal de Ruyterlaan.  
  Ook organiseert deze commissie elk jaar een verkeersmaand. Er worden allerlei verkeersactiviteiten bedacht om in de klassen uit te voeren.  
  Met de gelden vanuit de MR wordt er gekeken of er nog meer dingen gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld ANWB Streetwise.  

 • De doorgaande onderwijskundige lijn 
  Hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd in de verschillende groepen en hoe dit genoteerd wordt. (Groepsplannen/ Groepsoverdracht)  

 • Passend onderwijs/ hoogbegaafden.  
  In Nederland is passend onderwijs ingevoerd. Alle ontwikkelingen worden in de MR op de voet gevolgd.  
   
 • Schoolpleinpraat (een vast agendapunt). 
  Dit heeft vooral als doel: Wat speelt er bij ouders en leerkrachten en zijn er onderwerpen waar de MR iets aan/mee kan doen? 

Mocht u nog vragen hebben, de MR is altijd bereikbaar via ons e-mailadres: 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.